Academia Sinica Institute of Astronomy & Astrophysics
中央研究院天文及天文物理研究所
回上頁
成員及訪客 > 助理

助理

林善長 Lin, Shan-Chang cv
指導教授奧村哲平
Emailshchlin_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
辦公室天文數學館1305 (02)2366-5426 (temporary)
林哲宇 Lin, Zhe-Yu cv
指導教授李景輝
Emailzylin_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
辦公室天文數學館1410 (02)2366-5455
徐辜文正 Syugu, Wun-Jheng cv
指導教授王祥宇; 談永頤
Emailwjsyugu_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
辦公室成大電漿所 (06-2757575#65900#121)
鄭偉良 Tee, Wei Leong cv
指導教授林彥廷
Emailwltee_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
辦公室天文數學館1410 (02)2366-5455
魏韻純 Wei, Emily cv
指導教授朱有花
Emailemilywei_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
辦公室天文數學館1113 (02)2366-5325
頁首
電話: 886-2-3365-2200 傳真: 886-2-2367-7849
一般事務: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw 媒體連絡: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
台北市10617羅斯福路四段1號 中央研究院/台灣大學天文數學館11樓