::: Sitemap Chinese Version中文 PrintPrint Friendly search help
About ASIAA > Committee

Committee

Appointment and Promotion Chair: Shiang-Yu Wang
Chin-Fei Lee, Keiichi Umetsu, Ming-Jye Wang, Nagayoshi Ohashi, Ue-Li Pen, You-Hua Chu
Award Nomination Chair: You-Hua Chu
Keiichi Umetsu, Shiang-Yu Wang, Ue-Li Pen, Wei-Hao Wang
Building and Safety Chair: Wei-Hao Wang, Chao-Te Li (Safety)
Chih-Yi Wen, Chin-Fei Lee, Jen-Hung Wang, Kazushi Sakamoto, Tse-Jun Chen
Colloquium Chair: Ke-Jung Chen
Chian-Chou Chen, Chueh-Yi Chou, Hau-Yu Liu, Hsi-Wei Yen, Teppei Okumura, Ya-Wen Tang
Computing Chair: Teppei Okumura
Chin-Fei Lee, Hiroyuki Hirashita, Ke-Jung Chen, Matthew Lehner, Ya-Wen Tang, Yao-Huan Tseng
Education and Public Outreach Chair: Jen-Hung Wang
Chueh-Yi Chou, Keiichi Asada, Lung-Yih Chiang, Matthew Lehner, Ted Huang, Yao-Huan Tseng, Yuh-Jing Hwang
Faculty Search Chair: Ue-Li Pen
Hsien Shang, Keiichi Umetsu, Li-Hwai Lin, Naomi Hirano, Patrick Koch, Shiang-Yu Wang
Ombudsmen Chair: Ming-Jye Wang
Kazushi Sakamoto, Li-Hwai Lin, Nagayoshi Ohashi, Pin-Gao Gu, Satoki Matsushita, Yuh-Jing Hwang
Performance Evaluation Chair: Ue-Li Pen
Shiang-Yu Wang, Wei-Hao Wang
Project Evaluation Chair: Li-Hwai Lin
Geoffrey Bower, Hsien Shang, Kazushi Sakamoto, Keiichi Asada, Michihiro Takami, Ming-Jye Wang, Ming-Tang Chen, Nagayoshi Ohashi, Naomi Hirano, Patrick Koch
Research Manpower Chair: Sheng-Yuan Liu
Keiichi Umetsu, Min-Kai Lin, Satoki Matsushita, Wei-Hao Wang, Yen-Ting Lin
Social Activity Chair: Lung-Yih Chiang
Chih-Yi Wen, Homin Jiang, Johnson Han
Space Utilization Chair: Ming-Jye Wang
Chao-Te Li, Homin Jiang, Johnson Han, Pin-Gao Gu
Summer Student Chair: Min-Kai Lin
Hau-Yu Liu, Hsi-Wei Yen, Sheng-Yuan Liu, Yoichi Oyama, Yuh-Jing Hwang
TEL: 886-2-3365-2200 FAX: 886-2-2367-7849
General: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw Media Request: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
11F of AS/NTU Astronomy-Mathematics Building, No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan, R.O.C.